Dzień Kobiet -losowanie biletów na kabaret

                                                       

                                                         Regulamin losowania

                                          „Dzień Kobiet w restauracji Nestor”

                                                                          § 1

                                                             Postanowienia ogólne

      1. Organizatorem Losowania jest Restauracja NESTOR -działalność gospodarcza

           Wyroby Piekarskie i Restauracja Zbigniew Itrych ,

           z siedzibą przy ul.Tartacznej 1, 84-207 Bojano (Organizator)

 1. Jedynym podmiotem odpowiedzialnym za organizację, przebieg oraz wszelkie roszczenia osób trzecich związane z losowaniem, w szczególności uczestników konkursu,

  jest Organizator.

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem („Regulamin”)

                                                                    § 2

                                               Zasady uczestnictwa w Losowaniu

 3. Uczestnikiem losowania może być osoba posiadająca paragon potwierdzający konsumpcję w restauracji Nestor w dniach od 25-02-2017r.  do  05-0302017r.

  na którym to paragonie będzie widniało danie z Karty Menu z  propozycji dań  przygotowywanych metodą  SOUS VIDE

 4. Danie SOUS VIDE jest obowiązkową pozycją na paragonie Uczestnika Losowania

 5. Przystąpienie do Losowania jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Losowaniu.

 6. Losowanie odbędzie się w dniu 5 marca 2017r. O godzinie 19.00 w restauracji Nestor

                                                                                  § 3

                                                                     Nagroda w Losowaniu

       8. Nagrodą w konkursie jest Jedno podwójne zaproszenie na Kabaret „Młodych Panów” ,

           który odbędzie się w dniu 08-03-2017r. na Hali Widowiskowo sportowej w Szemudzie.                                                                                                § 4

                                              Wyłonienie zwycięzców Losowania

       9. Wyznaczona przez właściciela osoba wylosuje numer losu ,który wskaże zwycięzce

     10. Zwycięzca Losowania, którego imię i nazwisko zostanie opublikowane w  serwisie                                            społecznościowym     Facebook   na profilu Restauracji „NESTOR” zostanie poinformowany

            przez Organizatora o wyniku Losowania poprzez przesłanie wiadomości tekstowej sms na numer                 telefonu    Uczestnika podany przy zgłoszeniu uczestnictwa.

     11. Zwycięzcy Losowania zobligowani są w ciągu do 2 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora,             przesłać potwierdzającą wiadomość tekstową sms na numer telefoniczny, z którego otrzymali                       informację o wynikach Losowania. Koszt wiadomości naliczany jest według cennika operatora                       telefonicznego Zwycięzcy.

      12. SMS potwierdzający Zwycięzcy powinien zawierać następujące informacje:

          a) imię i nazwisko Zwycięzcy

       13. odbiór Nagrody tylko osobisty w restauracji Nestor w godzinach  od  12.00 do  19.00                                                                                                     §5 

                                                           Dane osobowe

        14. Przystępując do Losowania Uczestnik wyraża zgodę na:

           a) przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia                                    Losowania i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia Zwycięzców w oraz przyznania,                   wydania i odbioru Nagrody,

            b) podanie Organizatorowi, w celu wysłania nagrody następujących danych osobowych: imienia i                      nazwiska, nr telefonu

            c) opublikowanie imienia i nazwiska Zwycięzcy  w serwisie społecznościowym Facebook  oraz na                     profilu restauracji Nestor

          15. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy                   o ochronie danych osobowych jest Organizator.

          16.  Każdy z Uczestników  może żądać  zaprzestania  wykorzystania   swoich danych osobowych                            przez organizatora , o  których mowa powyżej

          17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie                          chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia                      udział w Losowaniu lub będzie podstawą niewydania Nagrody

          18. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora  wyłącznie dla celów                       wskazanych w Regulaminie

                                                               § 6

                                          Postanowienia końcowe

           19.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

           20.  Zmieniony  regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie                                          www.nestorbojano.pl.

           21.  Przystąpienie do Konkursu i Losowania jest dobrowolne  i  równoznaczne  z akceptacją                                   warunków niniejszego   Regulaminu.